Horizon 2020

1.4.1.1

Horizon 2020 bouwt voort op de fundamenten van Route 16, een belangrijke aanjager van de ontwikkelingen binnen ForFarmers in 2013 en 2014. Inmiddels heeft de organisatie veel doelen van Route 16 gerealiseerd. De blik is verlegd naar 2020 en in het afgelopen boekjaar is de ontwikkeling van de nieuwe strategie Horizon 2020 afgerond en is begonnen met de implementatie van de plannen. De nieuwe strategie is erop gericht om de organisatie verder te versterken en haar ambities te realiseren.
Focus, waardecreatie en groei (autonoom en middels acquisities) zijn de sleutelwoorden van Horizon 2020.

De ambitie is de leidende en meest aantrekkelijke veevoeronderneming te zijn door nutritionele totaaloplossingen te bieden op het boerenerf. Duurzaamheid vormt hierin een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, zowel wat betreft de benutting van schaarse grondstoffen en de belasting van het milieu, als dierenwelzijn. Dit doet de organisatie door op steeds efficiëntere wijze veevoerproducten te produceren en daarbij waar mogelijk gebruik te maken van grondstoffen uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie. Door er bovendien via innovatieve productietechnieken voor te zorgen dat mineralen en andere voedingsstoffen efficiënt worden opgenomen en benut door het dier, wordt ook de belasting van het milieu met deze mineralen via de mest tegengegaan.

Op deze wijze levert ForFarmers economisch rendabele en duurzame producten en diensten die agrarische ondernemers ondersteunen bij het optimaliseren van hun bedrijf voor wat betreft winstgevendheid, voedsel­veiligheid en werkgemak. Daarmee is ForFarmers een essentiële schakel in de voedselketen.

Strategische koers
Met Horizon 2020 is de strategische koers van ForFarmers voor de komende jaren bepaald. Er zijn keuzes gemaakt voor productgroepen en marktsegmenten met groeipotentie, en ten aanzien van de inrichting van een doelmatige organisatie die in staat is marktkansen te benutten. Kernwaarden en competenties die nodig zijn om de strategie succesvol te kunnen uitvoeren, zijn gedefinieerd. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn innovatie, talentmanagement en een cultuur gericht op prestatieverbeteringen en nog meer aandacht voor waardecreatie op het boerenerf.

1.4.1.2

_

1.4.1.3

Sterke uitgangspositie
ForFarmers heeft naast een gezonde financiële basis een aantal sterke uitgangspunten waarop zij verder kan bouwen. De onderneming beschikt over krachtige merken zoals ForFarmers, Reudink en Pavo, en heeft goede marktposities in de landen waar zij actief is. Daarnaast kan ForFarmers extra toegevoegde waarde leveren doordat zij over specifieke nutritionele kennis beschikt van zowel haar Nutritie Innovatie Centrum als van de specialisten op het boerenerf.
Om deze toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, voert ForFarmers doorlopend innovatieprogramma’s uit om nieuwe producten en concepten in de markt te kunnen zetten. Via opleidingen en trainingen stelt ForFarmers medewerkers in staat zich verder te ontwikkelen. Ook de samenwerking met een aantal strategische partners draagt bij aan de sterke positie van ForFarmers.

Vier speerpunten
ForFarmers heeft binnen Horizon 2020 vier speerpunten vastgesteld:

Focus op aantrekkelijke segmenten
Schaalvergroting, in combinatie met de druk op marges vanuit de retail en toenemende eisen aan voedselveiligheid en duurzaamheid, leidt tot een steeds complexere bedrijfsvoering in de agrarische sector. Daarmee wordt de vraag naar nutritionele oplossingen op het boerenerf breder, wat meer maatwerk vergt per klantsegment. ForFarmers speelt hierop in met een gedifferentieerde benadering van haar klanten. Dit betekent dat ForFarmers haar nutritionele kennis en haar producten- en dienstenpakket afstemt op de omvang en ontwikkelingsfase van de bedrijven van haar klanten.

Partner in en aanbieden van een Total Feed-portfolio
Om de verschillende klanten op de juiste wijze te bedienen, staat de Total Feed-aanpak in de strategie centraal. Op basis van deze aanpak levert ForFarmers een complete portfolio aan Total Feed-oplossingen, bestaande uit kwalitatief hoogwaardige adviezen en producten die de klant het beste rendement leveren.
Brede en specialistische kennis is essentieel om klanten te kunnen voorzien van het best passende advies.
ForFarmers blijft haar producten- en dienstenportfolio aanscherpen en uitbouwen, ook door middel van strategische samenwerking. Belangrijk element hierin is de uitwisseling van kennis.

Acquisities
De strategie van ForFarmers is in eerste instantie gericht op autonome groei. ForFarmers stelt zich ten doel om een nummer 1- of 2-positie te bereiken in alle regio’s waar zij actief is. In de markten waar deze positie nog niet bereikt is, of de onderneming nog niet actief is, kan ervoor worden gekozen om via acquisities te groeien. In dit kader deed ForFarmers afgelopen boekjaar in het Verenigd Koninkrijk de overnames van Wheyfeed Ltd en HST Feeds Ltd, die inmiddels geïntegreerd zijn met ForFarmers UK, en is de voorgenomen acquisitie van de voeractiviteiten van Countrywide Farmers plc aangekondigd.
Ook kleinere acquisities die de portfolio op specifieke punten versterken, zullen onderzocht blijven worden. Hierbij beperkt ForFarmers zich tot aantrekkelijke markten in Europese landen en regio's die aan Europa grenzen.

One ForFarmers
In 2014 heeft ForFarmers de uitrol van One ForFarmers gecontinueerd. Deze aanpak is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. Hierbij worden systemen en processen waar mogelijk gestandaardiseerd. In dat kader zijn de ondersteunende diensten zoals het Nutritie Innovatie Centrum, Marketing en Communicatie geherstructureerd om effectiever en meer proces- en segmentgericht te kunnen werken.

Ook in de Duitse organisatie is de structuur aangepast: voorheen zelfstandig opererende afdelingen zijn samengevoegd en nieuwe uniforme werkwijzen zijn geïntroduceerd. Er is één managementteam geformeerd dat moet zorgen voor een effectief landelijk bestuursmodel, meer synergie in processen en het benutten van efficiëntievoordelen in de bedrijfsvoering.

In het Verenigd Koninkrijk is het besturingsmodel eveneens gewijzigd, waarbij onder andere logistiek losgekoppeld is van de operationele regionale verantwoordelijkheid omdat het landelijk efficiënter aangestuurd kan worden. Daarnaast is ook in het Verenigd Koninkrijk de keuze gemaakt voor een sectorgerichte aanpak op het gebied van marketing en innovatie.

De One ForFarmers-aanpak zal ook de bekendheid en aantrekkingskracht van ForFarmers als Europees marktleider en internationale werkgever in de veevoedersector doen toenemen. In de tweede helft van 2014 is gestart met de 'rebranding' naar het ForFarmers-merk. In 2015 wordt de rebranding afgerond.

Verwachte resultaten Horizon 2020
ForFarmers verwacht met de uitvoering van Horizon 2020 de volgende resultaten te kunnen bereiken:

• Een verdere ontwikkeling van management en
  medewerkers door gerichte management development
  en opleidingsprogramma’s;
• Een optimaal aanbod aan nutritionele totaaloplossingen;
• Een gezonde winstgevendheid, behorend tot de beste
  in de sector.

1.4.1.4

1.4.1.5