5 Resultaten 2014

1.5.1.1


ForFarmers bedrijfsresultaat € 59 miljoen
 

1.5.1.2

ForFarmers heeft in het boekjaar 2014 een sterke verbetering laten zien van het bedrijfsresultaat van € 43,4 miljoen naar € 59,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten is verbeterd van € 45,4 miljoen in 2013 naar € 59,2 miljoen in 2014 (30,3%). Het bedrijfsresultaat en het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten(1) is als volgt:

1.5.1.3
1.5.1.4

De verbetering van het bedrijfsresultaat als gevolg van acquisities bedraagt € 1,7 miljoen en het effect door valutakoersveranderingen is € 0,9 miljoen.
In 2014 zijn extra kosten gemaakt als gevolg van de vogelgriep (€ 1,0 miljoen) alsmede extra kosten door het onderzoek naar en de voorbereiding op een mogelijke openbare beursnotering en de transformatie naar één merk ('rebranding'). In 2013 is een extra dotatie gedaan aan de voorziening voor debiteuren van € 9,0 miljoen.
Indien bovenstaande bedragen buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een verbetering van het bedrijfsresultaat van € 3,2 miljoen. Dit is deels gerealiseerd door margeverbetering en deels door besparing van kosten.

Het resultaat na belasting bedraagt in 2014 € 39,0 miljoen, wat een stijging is van € 7,9 miljoen (25,2%) ten opzichte van vorig boekjaar. Het resultaat na belasting is naast de hierboven genoemde effecten ook beïnvloed door eenmalige lasten (€ 1,5 miljoen na belasting) door onder andere het beëindigen van renteswaps die onder de nieuw afgesloten financieringsfaciliteit van € 300 miljoen geen effectieve hedge meer vormden. Vanwege de nieuwe financieringsfaciliteit zijn ook de geactiveerde afsluitingskosten van de vorige financieringsfaciliteit afgeboekt. In 2013 was er een incidentele boekwinst van € 1,6 miljoen vanwege de verkoop van het minderheidsbelang in Agrovision.

Het boekjaar 2014 heeft in het teken gestaan van de verdere internationale expansie door de acquisities van HST Feeds en Wheyfeed in het Verenigd Koninkrijk. Deze overnames hebben al in 2014 bijgedragen aan de winst per aandeel. In december 2014 heeft ForFarmers aan­gekondigd de voer- en ruwvoedertak van Countrywide Farmers over te nemen. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Britse Mededingingsautoriteiten, waarvan het onderzoek momenteel nog loopt. Deze overnames sluiten volledig aan bij de uitbreiding van het producten- en dienstenportfolio, een van de pijlers onder de aangescherpte strategie van ForFarmers.

Het afgelopen jaar heeft ForFarmers de aangescherpte strategie bekendgemaakt onder de noemer Horizon 2020. Met One ForFarmers, onderdeel van Horizon 2020, beoogt de organisatie een meer intensieve samenwerking binnen de groep te bewerkstelligen. In het kader van dit programma is er de afgelopen maanden een begin gemaakt met het ‘rebranden’ van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk naar het ForFarmers-merk en binnen zes maanden zal dit merk ook door alle ForFarmers bedrijven gevoerd worden.

Verder is gestart met het investeren in de slagkracht van de organisatie. De professionalisering en schaalvergroting bij agrarische ondernemingen, de klanten van ForFarmers, zet onverminderd door en hun vraag verandert daardoor. Focus op de klantpropositie gecombineerd met een sterke operationele efficiëntie stelt ForFarmers in staat haar marktleiderschap verder uit te bouwen.
Gedurende de tweede helft van het jaar 2014 zijn de interne doelstellingen behorend bij de aangescherpte strategie nader uitgewerkt en is met de implementatie begonnen.

Resultaten 2014 vergeleken met 2013
De afzet, gemeten in Total Feed volume, is over het gehele jaar 2014 gestegen met 5,0%. Het acquisitie-effect is 3,2%. Deze stijging komt vooral terug in de varkenssector en ook in de legpluimveesector. Alle landen hebben bijgedragen aan de stijging van het Total Feed volume. Total Feed bevat mengvoer, enkelvoudige grondstoffen, DML (Dry Moist Liquid) en overige producten (bijvoorbeeld kunstmest).

De netto-omzet die over het boekjaar 2014 is gerealiseerd bedraagt € 2.292 miljoen (inclusief acquisities van € 41,7 miljoen), wat ten opzichte van het boekjaar 2013 een daling betekent van € 180,2 miljoen (ofwel 7,3%), inclusief valuta-effecten. Deze daling is het gevolg van de dalende grondstoffenprijzen in 2014 die zijn doorgegeven aan klanten.

In het afgelopen boekjaar is de brutowinst gestegen van € 390,4 miljoen naar € 408,1 miljoen (4,5%). Het effect van de acquisities bedraagt circa € 11,2 miljoen. Het effect van de koersontwikkeling van het Britse Pond heeft bijgedragen aan een hogere marge van € 6,9 miljoen. De brutowinst in 2014 is in het Verenigd Koninkrijk negatief beïnvloed door het relatief warme weer in de eerste maanden van het boekjaar (circa € 2,2 miljoen) ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Daarnaast stond de marge onder druk in het DML (Dry Moist Liquid)-segment in het Verenigd Koninkrijk doordat de aankoopprijzen voor langere termijn waren vastgelegd (circa € 2,5 miljoen). Gecorrigeerd voor deze effecten is de brutowinst met circa € 4,3 miljoen gestegen (1,1%). In Nederland is de brutowinst vrijwel constant gebleven; in de overige landen is sprake van een stijging.

In 2014 heeft ForFarmers de exportactiviteiten van BOCM PAULS International overgedragen aan Nutreco (opbrengst € 1,9 miljoen). De netto-opbrengsten vanuit deze transactie zijn verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. Ook de verkoop van het aandeel in Subli (opbrengst € 0,2 miljoen), dat per 15 juli 2014 is verkocht aan AgruniekRijnvallei, is onder deze post verantwoord. De effecten van deze verkoopopbrengsten zijn gecorrigeerd in het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten.

De bedrijfslasten zijn gestegen van € 351,5 miljoen naar € 355,6 miljoen in 2014. De operationele kosten dalen met 1,0% indien gecorrigeerd wordt voor de hieronder aangeven bedragen. In beide jaren was sprake van een eenmalige last van € 2,1 miljoen (2014) en € 2,0 miljoen (2013) als gevolg van respectievelijk de voorgenomen sluiting van een fabriek in Deventer en de afwaardering van grond in 2013 (de effecten hiervan zijn opgenomen in het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten). De kosten zijn als gevolg van de acquisities gestegen met € 9,4 miljoen, het valuta-effect bedraagt € 5,9 miljoen. Gecorrigeerd voor deze effecten zijn de kosten gedaald met € 11,2 miljoen. Deze daling komt deels doordat in 2013 € 9,0 miljoen extra is toegevoegd aan de voorziening debiteuren. De bedrijfslasten omvatten ten opzichte van voorgaand jaar ook nog eenmalige kosten die te maken hebben met het onderzoek naar en de voorbereiding op een mogelijke openbare beursnotering, alsmede de extra lasten als gevolg van de vogelgriep (€ 1,0 miljoen) die eind 2014 heerste.

Het bedrijfsresultaat is gestegen naar € 59,1 miljoen ten opzichte van € 43,4 miljoen in 2013. Alle landen hebben bijgedragen aan deze stijging. Het bedrijfsresultaat exclusief het effect van acquisities (€ 1,7 miljoen) en valuta-effecten (€ 0,9 miljoen) bedroeg € 56,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten is verbeterd van € 45,4 miljoen in 2013 naar € 59,2 miljoen in 2014 (ofwel 30,3%). Deze verbetering is hierboven nader toegelicht.

Het resultaat na belastingen is gestegen met 25,2% naar € 39,0 miljoen. In 2014 zijn er extra financieringskosten (netto € 1,5 miljoen) geweest als gevolg van de herfinanciering die in oktober 2014 succesvol is afgerond. Het resultaat in 2013 werd positief beïnvloed door een eenmalige bate van netto € 1,6 miljoen vanwege de verkoop van het minderheidsbelang in Agrovision.

Investeringen
De productiefaciliteiten van ForFarmers beschikken over de noodzakelijke capaciteit om aan de marktvraag te voldoen. De investeringen bedroegen in het afgelopen jaar € 24,0 miljoen (2013: € 29,1 miljoen) en liggen boven het niveau van de afschrijvingen. In het afgelopen jaar is met name geïnvesteerd in transportmiddelen die in het verleden in het Verenigd Koninkrijk werden geleased. Verder lopen er grote investeringsprojecten op de locaties in Lochem en Almelo. Ook door de sluiting van een van de fabrieken in Deventer is er geïnvesteerd in de andere fabrieken om de herallocatie van het volume mogelijk te maken. Daarnaast zijn investeringen gedaan in reguliere vervanging van productie- en transportmiddelen, de inrichting van de fabrieken conform de vereisten van het productie-masterplan en verbetering van de voedselveiligheid en veiligheid voor de medewerkers. De investeringen voor het boekjaar 2015 zullen voornamelijk betrekking hebben op reguliere vervanging van productie- en transportmiddelen. ForFarmers heeft de ambitie om met deze vervangingen haar logistieke en productieprocessen zo optimaal mogelijk te houden en te verbeteren waar mogelijk.

Werknemers
Het aantal werknemers is in 2014 gestegen naar 2.343, omgerekend naar fulltime-equivalenten (volledige dienstverbanden). Dit is ten opzichte van 2013 een stijging van 129 medewerkers, waarvan er 124 kunnen worden verklaard door de acquisities in het Verenigd Koninkrijk in 2014. Daarnaast is er een lichte stijging in Duitsland, voornamelijk door de toenemende activiteiten. ForFarmers blijft bouwen aan een team van wereldklasse om de strategische ambities te realiseren. Door het implementeren van One ForFarmers wordt in het komende jaar geïnvesteerd in het versterken van de organisatie. Verdere ontwikkelingen op het gebied van medewerkers zijn opgenomen in het hoofdstuk 'In dialoog met medewerkers'.

Kasstromen en financiering
In het boekjaar 2014 heeft ForFarmers de kasstroom uit operationele activiteiten weten te verbeteren met € 35,2 miljoen tot € 90,1 miljoen. Deze verbetering is het gevolg van een beter bedrijfsresultaat en een verbetering van het werkkapitaal, die verklaard kan worden uit de lagere grondstoffenprijzen, wat resulteert in een lagere voorraadpositie en een lager debiteurenniveau. Daarnaast heeft ForFarmers in het boekjaar 2014 een sterke focus gehad op de beheersing van het openstaande debiteurensaldo, de eerste effecten hiervan zijn al zichtbaar eind 2014. De totale afname van de liquide middelen met € 65,9 miljoen is te verklaren door de herfinanciering van de groep, die in oktober 2014 heeft plaatsgevonden. Door deze herfinanciering zijn leningen aan banken afgelost en er zijn nieuwe leningen aangegaan, het netto-effect hiervan geeft een afname van de liquide middelen met € 103,0 miljoen in 2014.

De nieuw gesloten financieringsovereenkomst heeft een doorlopende kredietfaciliteit van € 300 miljoen in meerdere valuta (de “nieuwe faciliteit”). Deze nieuwe faciliteit vervangt de faciliteiten bij ForFarmers B.V. en BOCM PAULS Ltd., ter waarde van respectievelijk € 120 miljoen en £ 86 miljoen, met looptijden tot 2015, 2017 en 2019. De overeenkomst voor de nieuwe faciliteit, die een looptijd heeft tot 31 januari 2020, is ongedekt en bedoeld voor algemene bedrijfsactiviteiten.

De nieuwe faciliteit betekent voor ForFarmers B.V. een grotere, flexibelere en uniforme financieringsstructuur met gunstige voorwaarden. Dit biedt ForFarmers optimale ondersteuning bij de organische groei en de acquisities waarmee het bedrijf haar strategie wil verwezenlijken.

Door ForFarmers is voldaan aan de bankconvenanten.

De solvabiliteit van de onderneming is gestegen van 43,7% in 2013 naar 50,9% in 2014. Deze stijging kan verklaard worden door de stijging van het nettoresultaat en daarmee het hogere eigen vermogen, alsmede door de herfinanciering waardoor een aanzienlijk deel van de langlopende leningen is afgelost met bestaande middelen. Dit resulteerde in een daling van het balanstotaal. De gezonde balans en de liquiditeitspositie van ForFarmers maken het mogelijk dat op een verantwoorde wijze de ambities van de aangescherpte strategie Horizon 2020 gerealiseerd worden. 

1.5.1.5 Ontwikkelingen per land


Ontwikkelingen per land
 

1.5.1.6

Nederland
In het segment Nederland is het Total Feed volume ten opzichte van 2013 licht gestegen met 1,4%. Deze stijging komt voornamelijk door de toename van de afzet van co-producten (DML). De afzet in mengvoer is licht gedaald (2,1%). Dit geldt voor alle sectoren, met uitzondering van de vleespluimveesector waar de afzet licht is gestegen.
De grootste afname heeft plaatsgevonden in de legpluimveesector, hier is sprake van een blijvende terugloop van het aantal dieren, waardoor ook het gebruik van voer terugloopt. De daling van het voergebruik is in lijn met de daling van de markt. In de varkenssector is nog steeds sprake van onvoldoende rendement, waardoor boeren - met name in het oosten van Nederland - besluiten hun activiteiten te stoppen. Doordat de overblijvende bedrijven groter worden, wijzigen de rantsoenen, wat leidt tot een toenemend gebruik van enkelvoudige voeders en een daling van de afzet aan mengvoer.

De brutowinst is constant gebleven en bedraagt € 180,4 miljoen. De bijdrage aan de brutowinst door het biologische voer van Reudink is in 2014 hoger dan in 2013. Deze groei in marge komt onder meer door de extra volume-afzet die het gevolg is van de ‘toll manufacturing’-activiteiten voor Agrifirm. Tenslotte is er sprake van een goed ruwvoer- en akkerbouwseizoen, waarbij het hogere volume, vooral in de eerste helft van 2014 ten opzichte van vorig jaar, positief heeft bijgedragen aan de brutowinst.

De verkoop van het aandeel Subli per 15 juli 2014 heeft geleid tot een bijzondere opbrengst die is verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. Daarentegen heeft de sluiting van de fabriek in Deventer geleid tot een eenmalige last van € 2,1 miljoen.

Duitsland en België

Duitsland
Voor Duitsland is sprake van een sterke groei van het Total Feed volume (9,3%). De varkenssector en legpluimveesector hebben bijgedragen aan de toename van de afzet van mengvoer, waarbij de rundveesector zich ten opzichte van een dalende markt heeft gestabiliseerd. Daarnaast is de afzet van het enkelvoudige voer gestegen. De verkoopinspanningen, die in het eerste halfjaar van 2014 zijn ingezet, vormen de basis voor de groei van de afzet. Ook de focus op de specifieke groeisectoren heeft voornamelijk in de varkenssector bijgedragen aan de groei. De hogere afzet heeft geleid tot een hogere brutowinst van € 58,0 miljoen in 2014. Ook de positieve ontwikkelingen bij de overslagactiviteiten van de joint venture HaBeMa dragen bij aan de verbetering van de brutowinst.

België
Het Total Feed volume is in 2014 gestegen met 2,5%, voornamelijk door de stijging van het aantal nieuwe klanten in de varkens- en rundveesector. De pluimveesector blijft verhoudingsgewijs achter. De brutowinst stijgt naar € 24,2 miljoen, onder andere door het volume-effect in mengvoer, maar ook door het effect van de synergieën op het gebied van nutritionele kennis.

Verenigd Koninkrijk
Het Total Feed volume is opnieuw gestegen met 8,3%, met name door de overnames van HST Feeds op 1 februari 2014 en Wheyfeed op 1 juli 2014. Exclusief deze overnames zien we een lichte afname van het volume van 1,7%. De varkenssector en de pluimveesector presteren goed qua volume, terwijl het verkochte volume in de rundveesector licht terugloopt. Waar er in de eerste helft van 2014 nog sprake was van een lichte daling, voornamelijk verklaard door de sterk afwijkende weersomstandigheden ten opzichte van 2013, is er in de tweede helft van 2014 sprake van een stijging. Daarnaast stond de marge onder druk in het DML (Dry Moist Liquid)-segment doordat de aankoopprijzen voor langere termijn waren vastgelegd. De brutowinst is in 2014 gestegen voornamelijk door acquisitie-effecten en koerseffecten. De autonome brutowinst is licht gedaald door genoemde weersomstandigheden en de marge in het DML-segment.
In de tweede helft van 2014 zijn extra kosten gemaakt ten behoeve van de omvorming naar One ForFarmers. De kosten zijn gemaakt voor de ‘rebranding’. De totale bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2013 lager uitgevallen, onder andere doordat in 2013 een extra dotatie aan de voorziening debiteuren was gedaan.

In 2014 heeft ForFarmers de exportactiviteiten van BOCM PAULS International verkocht aan Nutreco. Uit deze transactie volgt een eenmalige bate van circa € 1,9 miljoen die als overige bedrijfsopbrengst is verantwoord.

Dividendvoorstel
Voorgesteld wordt om van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone resultaten (zoals boekwinsten en rekening houdend met belastingen) 50% uit te keren als dividend. Dit komt overeen met een bedrag van € 18,7 miljoen. Het voorstel is om per certificaat
€ 0,176 (2013: € 0,136) uit te keren, een stijging van 29,4%.

Bijzondere ontwikkelingen
Conform de door de Algemene Vergadering verstrekte machtiging tot benoeming van de nieuwe accountant heeft de raad van commissarissen KPMG Accountants N.V. aangesteld om met ingang van het boekjaar 2014 de controle van de jaarrekening bij ForFarmers B.V. te verrichten.

Toekomst
De huidige economische omstandigheden alsmede de ontwikkelingen in wet- en regelgeving noodzaken boeren in alle segmenten waarin ForFarmers opereert, zich verder te professionaliseren. Dit biedt voor ForFarmers kansen voor verdere groei door segmentatie in haar klant­benadering. Ook de uitbreiding van het Total Feed-aanpak biedt ForFarmers de mogelijkheid om meer kennis en een groter productenportfolio te kunnen leveren aan zowel bestaande als nieuwe klanten in de vier thuislanden.

In het komend jaar investeert ForFarmers verder in de professionalisering van de organisatie en het verder implementeren van One ForFarmers. Dit om de operationele efficiency te kunnen verhogen. Ook zullen verdere kosten gemaakt worden in het kader van de ‘rebranding’.

De rendementen in de sectoren van onze klanten staan onder druk. Deze rendementen worden onder andere beïnvloed door:

  • exportbeperkingen naar Rusland;
  • verandering in consumentenbehoefte;
  • verandering in wet- en regelgeving;
  • PED-virus-ontwikkelingen in de varkenssector;
  • stijgende melkvolumes en dalende melkprijzen in de rundveesector.

De grondstoffenprijzen zullen ook het komende jaar blijven fluctueren door de onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de wereld en de politieke instabiliteit. Daarnaast is de wisselende stroom aan informatie over de oogstverwachtingen van grote invloed op de prijsvorming. Deze aanhoudende fluctuatie in grondstoffenprijzen zal ook van invloed zijn op de rendementen bij onze klanten en ForFarmers. De koersfluctuaties tussen het Britse Pond en de Euro hebben eveneens invloed op het resultaat van ForFarmers.

Gezien het bovenstaande doet ForFarmers geen concrete uitspraken over de resultaatverwachtingen voor 2015. De ambitie is om op lange termijn de winst verder te laten stijgen en tot de best presterende bedrijven in de industrie te gaan behoren.

1.5.1.7